වයඹ පළාත

පළාත් පුෂ්පය - ඇට්ටේරියා මල

 

පළාත් ධජය

** විදේශ ගතවන නිළධාරීන් **

සෞභාග්‍යමත් වයඹ ජනතාවක්


වයඹ පළාතේ යහපාලනය, ඵලදායිතාව හා ගුණාත්මකභාවය තහවුරු වන පරිදි ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා වෙත පැවරී ඇති බලතල කාර්යක්ෂමව හා සඵලදායීව ක්‍රියාත්මක කිරීම.

ගරු වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාරවර

අමරා පියසීලි රත්නායක මැතිණිය

වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය

මාළිගාව

කුරුණෑගල


දුරකථන - 94-37-2222378

ෆැක්ස් - 94-37-2222832

විද්‍යුත් තැපෑල - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it