சௌபாக்கியமான வடமேல் மாகாண மக்கள்

வடமேல் மாகாணத்தில் நல்லாட்சியையும் பயன்பாட்டினையும் குணநலத்தினையும் உறுதிப்படுத்தும் வகையில் கௌரவ ஆளுநர் அவர்களுக்குஅளிக்கப்பட்டுள்ள அதிகாரத்தினை முறையாகவும் திறம்பட நடைமுறைப்ப டுத்தல்

 

கௌரவ வடமேல் மாகாண ஆளுநர்

அமரா பியசீலீ ரத்நாயக்க வடமேல் மாகாண ஆளுநர் அலுவலகம்,

மாலிகாவ,
குருணாகல்

தொ.: 94-37-2222378
பெக்ஸ் :94-37-2222832

மின் அஞ்சல்- This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 


 

விரைவு இணைப்புகள்

அரசாங்கத்தின் இணையத்தள நுழைவு